Hero image

I-KAP II

Projekt 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Období realizace projektu: 

od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023

Jaký máme rozpočet?

188 553 884,64 Kč (85= EU, 10% národní zdroje; 5% Kraj)

Jaké jsou klíčové aktivity projektu?

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ

PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY

PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA A ROZVOJ NADOBOROVÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

PODPORA ETICKÉ VÝCHOVY JAKO PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PODPORA SŠ PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

 • děti a pedagogové v mateřských školách
 • žáci a pedagogové ZŠ
 • žáci a pedagogové SŠ a SOŠ
 • veřejnost
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol

Kdo se projektu účastní?

66 partnerů :  57 středních a vyšších odborných škol; 1 základní a mateřská škola; 8 partnerů zabývajících se vzděláváním

… a náš TÝM

Co v projektu děláme?

Pro pedagogy

 • kurzy v digitálních kompetencích, etické výchově, manažerských dovednostech a leadershipu
 • kurz výuky češtiny pro cizince pro školy, které mají mezi svými žáky děti z cizích zemí
 • pokračujeme ve vzdělávání v etické výchově pedagogů i  veřejnosti (navazujeme na úspěšný projekt IKAP I)
 • rozvojové semináře, supervize a workshopy zaměřené na psychohygienu

Pro školy

 • nakupujeme mobilní učebny a licence pro výuku polytechnických předmětů
 • budujeme tréninková pracoviště pro rukodělné dovednosti a výuku digitálních technologií, 3D tisku a robotiky
 • rozvíjíme kritické myšlení
 • podporujeme vzdělávání za pomoci digitálních technologií

„ŠABLONY“

 • do projektu I-KAP II jsou nově zařazeny i tzv. „ŠABLONY“, ze kterých můžete vybírat a čerpat finanční prostředky na své aktivity

Jaké aktivity jsou podpořené ze „ŠABLON“?

 • zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • proškolení koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele
 • proškolení školního kariérového poradce
 • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

57 středních škol tuto možnost už využilo 

K pravidelným aktivitám se řadí také společné setkávání, v této době, jak jinak, v online prostředí. Od začátku roku máme za sebou dvě společná setkání. To první, úvodní, bylo zaměřeno na formální informace k realizaci projektu. Druhé setkání se konalo v polovině března a zúčastnili se jej zástupci škol zapojených do projektu a také zástupci mateřských, základních a středních škol mimo projekt. Díky tomu můžeme konstatovat, že cíl setkání, informovat o projektových aktivitách kraje a jednotlivých partnerů, byl splněn.

Záznam ze setkání, v němž se můžete seznámit konkrétně s plánovanými aktivitami v projektu, naleznete zde

Můžete se na nás s důvěrou obracet. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy emailem, nebo telefonicky. Kontakty najdete v záložce kontaktů v bočním menu.