Hero image

I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Období realizace projektu:  

od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023

Jaký máme rozpočet?

188 553 884,64 Kč (85= EU, 10% národní zdroje; 5% Kraj)

Jaké jsou klíčové aktivity projektu?

 • PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
 • PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ
 • PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY
 • PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
 • PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ
 • PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
 • PODPORA A ROZVOJ NADOBOROVÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ
 • PODPORA ETICKÉ VÝCHOVY JAKO PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU
 • PODPORA SŠ PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

 • děti a pedagogové v mateřských školách
 • žáci a pedagogové ZŠ
 • žáci a pedagogové SŠ a SOŠ
 • veřejnost
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol

Kdo se projektu účastní?

66 partnerů :  57 středních a vyšších odborných škol

                            1 základní a mateřská škol

                            8 partnerů zabývajících se vzděláváním

… a náš TÝM

Co v projektu děláme?

Pro pedagogy

 • kurzy v digitálních kompetencích, manažerských dovednostech a leadershipu
 • kurz výuky češtiny pro cizince pro školy, které mají mezi svými žáky děti z cizích zemí
 • pokračujeme ve vzdělávání v etické výchově pedagogů i veřejnosti (navazujeme na úspěšný projekt IKAP I)
 • rozvojové semináře, supervize a workshopy zaměřené na psychohygienu

Pro školy

 • nakupujeme mobilní učebny a licence pro výuku polytechnických předmětů
 • budujeme tréninková pracoviště pro rukodělné dovednosti a výuku digitálních technologií, 3D tisku a robotiky
 • rozvíjíme kritické myšlení
 • podporujeme vzdělávání za pomoci digitálních technologií

„ŠABLONY“

 • do projektu I-KAP II jsou nově zařazeny i tzv. „ŠABLONY“, ze kterých školy můžou vybírat a čerpat finanční prostředky na své aktivity

Jaké aktivity jsou podpořené ze „ŠABLON“?

 • zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
 • tandemová výuka na SŠ/VOŠ
 • stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
 • proškolení koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele
 • proškolení školního kariérového poradce
 • doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

57 středních škol tuto možnost využilo 

Záznam ze setkání, v němž se můžete seznámit konkrétně s plánovanými aktivitami v projektu, najdete zde, níže pak najdete prezentace jednotlivých partnerů. 

Odkazy na weby našich partnerů najdete v záložce naši partneři v bočním menu.

Můžete se na nás s důvěrou obracet. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy emailem, nebo telefonicky. Kontakty na nás najdete v záložce kontaktů v bočním menu.