Hero image

KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290

Období realizace projektu:

od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2022

Jaký máme rozpočet?

23 009 515 Kč (85 % EU; 10 % národní zdroje; 5 % kraj)

Kolik jsme již vyčerpali?

k 31. 12. 2020 celkem 16 300 000 Kč

Co v projektu děláme?

Mapujeme stav vzdělávání v regionu, zjišťujeme potřeby a přání škol, učitelů i  žáků. Z toho vycházíme při tvorbě našich strategických dokumentů – krajských akčních plánů (KAP). Na základě analýzy potřeb vybíráme priority a cíle a hledáme způsoby, jak vzdělávání v kraji zlepšovat a zpříjemňovat učitelům, žákům i rodičům.

Na jaké oblasti se projekt zaměřuje?

PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ

ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

PODPORA INKLUZE

INFRASTRUKTURA SŠ A VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání)

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ (zejména čtenářské a matematické)

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

  • žáci a studenti
  • jejich rodiče
  • široká veřejnost
  • učitelé a další pracovníci ve vzdělávání (asistenti pedagogů, zaměstnanci poraden,…)

Co pro vás pořádáme?

- setkání, semináře, workshopy nebo přednášky

 

Co aktuálně chystáme se dozvíte v kalendáři.

 

S kým spolupracujeme?

Abychom různé zlepšováky nevymýšleli od stolu, setkáváme se pravidelně s učiteli, řediteli, se zástupci různých organizací, které působí v oblasti vzdělávání, a dalšími odborníky z praxe.

 

Vytvořili jsme 4 tematicky zaměřené pracovní skupiny, tzv. minitýmy, které slouží jako diskuzní fóra. Každý minitým je zaměřen na jinou oblast vzdělávání:

  • správná volba povolání (kariérové poradenství a podnikavost, iniciativa a kreativita)
  • vzdělávání pro život (podpora polytechnického, odborného vzdělávání včetně spolupráce se zaměstnavateli a celoživotní učení)
  • vzdělávání pro všechny (inkluzivní vzdělávání)
  • vzdělávání pro rozvoj osobnosti (gramotnosti a klíčové kompetence)

 

Kromě toho se setkáváme s odborníky ještě v minitýmu pro podporu digitalizace vzdělávání.