Hero image

Kalendář

 • KARIPO_ – KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ (kurzy, workshopy a projektové dny zaměřené na prohlubování znalostí v oblasti kariérového poradenství, prohlubování kompetencí a sdílení dobré praxe z této oblasti)
 • PLT_ – POLYTECHNIKA (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání, např. workshopy o inovacích ve výuce fyziky, matematiky, chemie apod., kroužky a workshopy řemeslných oborů, přírodovědných oborů, kurzy rozšiřování kompetencí pedagogů v rámci odborných předmětů či přírodních věd apod.)
 • PIK_ – PODNIKAVOST, INICIATIVA, KREATIVITA (kurzy, workshopy, kroužky či projektové dny, které směřují ke zdokonalení projektových činností, hodnocení výroby a postupů či rozvíjení podnikatelského myšlení, např. podnikání v praxi, zakládání dětských firem či kurzy zaměřené na kreativitu)
 • DIGI_ - (kurzy na inovace ve výuce ICT, workshopy o využívání moderních technologií při
  výuce, kroužky programování, grafiky apod.)
 • GRAM_ – GRAMOTNOSTI (kurzy, kroužky či projektové dny zaměřené na zvyšování klíčových kompetencí žáků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti a jejich uplatnění v běžném životě, např. práce s moderními médii, mediální gramotnost, kurzy zaměřené na vyhledávání zdrojů a informací a práce s nimi, práce s daty apod.)
 • INK_ – INKLUZE (kurzy, workshopy či projektové dny zaměřené na osvětovou činnost, problematiku speciálních škol, neziskových organizací a dalších aktérů v oblasti společného vzdělávání, např. rozšiřování kompetencí zaměstnanců poradenských center, workshopy zaměřené na děti a žáky s SVP či individuálními vzdělávacími potřebami)
 • PD_ – PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI (kurzy, workshopy či projektové dny zaměřené na rozšiřování dovedností pedagogů v oblasti inovativních metod výuky a hodnocení žáků, např. kurzy formativního hodnocení, převrácené třídy, práce s chybou žáka či komunikace ve třídě apod.)
 • MD_ – MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (kurzy, workshopy či projektové dny zaměřené na rozšiřování kompetencí ředitelů a učitelů v oblasti managementu škol, přípravy projektových žádostí či podpory profesního rozvoje)
 • EtV_ – ETICKÁ VÝCHOVA (kurzy, workshopy a kroužky zaměřené na výuku etiky a přístupy k etické výuce od MŠ po SŠ)