Hero image

Podpora ICT od projektu SYPO

Témata ke spolupráci s krajským ICT metodikem: - poradenství při výběru a začleňování výukových digitálních technologií do výuky včetně interakce s klasickými výukovými pomůckami a implementaci vzdělávacího obsahu (SW aplikace, internetové zdroje, polepy a učebnice) v souladu se státní Strategií digitálního vzdělávání a pomoc při hledání zdrojů financování (Šablony, MAS, IROP…) - poradenství při zavádění a rozvoji nových výukových oblastí (robotika, 3D problematika a virtuální i rozšířená realita) - poradenství při vybudování a rozvoji multifunkčních digitálních učeben umožňujících digitální formu výuky, management třídy, předmětové přesahy, vzdálenou výuku, podporu inkluze a zároveň naplňování klíčových kompetencí (jazyky, digitální technologie, přírodní vědy, polytechnika) - poradenství v rámci zavádění a rozvoje distanční výuky (HW, SW, popř. vznik speciálního pracoviště pedagoga – multimediální mini učebna-kabinet umožňující bezproblémovou vzdálenou výuku s dalším využitím jako výrobna multimediálního obsahu – střižna) - metodické vedení a organizace metodických schůzek s ICT koordinátory/metodiky a vedoucími pracovníky škol, doporučování vhodných programů pro růst jejich kompetencí v oblasti digitálního vzdělávání a podpora metodických kabinetů a jejich aktivit pro management škol a začínající učitele - poradenství pro jednotlivé druhy a typy škol v oblasti využívání digitálních technologií nejen ve výuce, ale i při řízení školy a pomoc při koordinaci dalšího rozvoje digitálních technologií ve školách včetně oblastí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - propojování organizací, komunit a struktur jiných systémových projektů a subjektů v oblasti ICT a také aktérů vzdělávání v oblasti digitálních technologií na úrovni kraje a organizování akcí pro školy s přednáškami, školením, ukázkou moderních technologií a sdílením zkušeností (síťování škol) ve spolupráci jak s těmito subjekty, tak i s odbornými firmami z komerčního sektoru - zjednodušený ICT audit – posouzení adekvátnosti ICT vybavení školy k jejím potřebám, požadavkům na konektivitu a bezpečnost včetně digitalizace, zálohování a archivování dat - v oblasti vzdělávání od nastavení vzdělávání či celého vzdělávacího projektu, metodiky, následné realizace a evaluace (viz. např. témata níže) - forma dle dohody (kurz, trénink, workshop, mediace, koučink, mentorink, v učebně, on-line či v terénu, individuálně či týmově, e- nebo blended learning) Kontaktní údaje na krajského ICT metodika: David Kalivoda, krajský ICT metodik -  +420 777 233 023; david.kalivoda@npicr.cz Specializované webináře na Český jazyk, Matematiku a Informatiku: http://www.projektsypo.cz/webinare-na-podporu-distancni-vyuky-ve-skolach.html Newsletter projektu SYPO: https://projekty.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/newslettery/062020web/newsletter_layout_final.html