Hero image

Operační program Jan Amos Komenský byl předložen Evropské komisi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravovalo OP JAK již od roku 2019, a to v rámci rozsáhlého partnerství zahrnujícího Evropskou komisi, partnerské resorty, zástupce regionů, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, odborné veřejnosti apod. Podmínkou předložení OP JAK k formálnímu dialogu bylo schválení operačního programu vládou ČR, které proběhlo dne 4. října 2021.

Zároveň Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo dne 16. prosince 2021 Evropské komisi Dohodu o partnerství. Právě schválení Dohody o partnerství musí předcházet schválení jednotlivých operačních programů, jelikož se jedná o zastřešující dokument pro čerpání EU fondů na úrovni členského státu. OP JAK tedy není možné ze strany EK schválit dříve, než bude schválena Dohoda o partnerství. MŠMT mezitím intenzivně pracuje na přípravě veškerých nezbytných kroků s cílem zahájení implementace
OP JAK bezodkladně po jeho schválení EK, předpoklad vyhlášení prvních výzev (Šablony, Teaming) je v květnu 2022.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech
a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Program bude navazovat na úspěchy končícího Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a bude jedním z důležitých nástrojů naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Zdroj textu: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/operacni-program-jan-amos-komensky-byl-jako-prvni-predlozen-evropske-komisi.htm