Hero image

Ohlédnutí za projektem KAP I

V lednu 2022 byl ukončen projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji (KAP). Projekt byl naplánován na šest let s cílem rozšířit v území povědomí o strategickém plánování v oblasti vzdělávání a nabídnout podporu pedagogům v Královéhradeckém kraji.

Projekt KAP trval celkem 72 měsíců, během kterých vznikly dva strategické dokumenty. Na jejich obsahu se podílely čtyři odborné platformy sestávající z odborníků z praxe společně s administrativním týmem a zaměstnanci odboru školství krajského úřadu. V nějaké formě se do projektu KAP zapojili zástupci ze škol napříč stupni i zřizovateli, spolupracovali jsme také s místními akčními skupinami, svazy zaměstnavatelů a dalšími organizacemi zapojenými do vzdělávacího procesu.

Důležitou součástí projektu KAP bylo také pořádání akcí pro pedagogy, které se věnovaly klíčovým tématům projektu – například polytechnickému a odbornému vzdělávání, rozvoji gramotností a klíčových kompetencí, společnému vzdělávání a dalším tématům. Celkem jsme pedagogům nabídli 102 akcí zaměřených na setkávání, výměnu dobrých zkušeností a inspiraci do výuky. Podpořili jsme 855 osob z 275 organizací, nejčastěji se jednalo o pedagogy středních škol (přes čtyři stovky účastníků z více než osmdesáti organizací) či základních škol (téměř tři sta účastníků z více než sto padesáti škol). 

Někteří účastníci se na naše semináře opakovaně vraceli, zhruba třetina z nich navštívila minimálně dvě akce. Rekordmanem se stal účastník, který v průběhu projektu navštívil patnáct námi organizovaných setkání. Všichni účastníci strávili na akcích KAPu v součtu 13 236 hodin. Nejčastějším tématem workshopů bylo společné vzdělávání.

Naše akce pomohly obohatit znalosti a dovednosti pedagogů. V reflektivních zprávách více než polovina zúčastněných uvedla, že využívá získané dovednosti pravidelně v běžné výuce. V některých případech došlo i ke sdílení získaných znalostí napříč sborovnami, aktivity projektu tak mohly přispět k nastartování podobných aktivit i v rámci školy.

Na projekt KAP bude plynule navazovat nový projekt, v kterém chceme pokračovat v dobře nastavené spolupráci. KAP II startuje již 1. února a potrvá do listopadu roku 2023. Součástí projektu bude vytvoření nového strategického dokumentu a ročních akčních plánů aktivit na následující tři roky.