Hero image

Nabídka analýzy kvality školy od Škola Můj Projekt

Toto je oficiální nabídka od společnosti Škola Můj Projekt.

Velmi podrobná analýza škol, kterou provádíme přímo ve školách, navštěvujeme je na několik dní ve výuce, analyzujeme dokumenty i dotazníky od učitelů, vedení i rodičů Výsledkem analýzy je jednak hodnocení školy v řadě oblastí, zároveň výstup o tom, nakolik je ve shodě vedení školy a pedagogové, i to, zda a jak se liší očekávání a představy zřizovatelů.

Tato analýza je svým obsahem i výstupy unikátní, oproti jiným podobným evaluacím i šetření ČŠI analýza škole i zřizovateli dodá podrobný přehled o tom, jak si škole vede v těchto třech oblastech, pod které spadá 12 konkrétnějších témat:

1) Výchovně vzdělávací proces
ŠVP, koncepce a jejich realizace
Forma hodnocení
Postavení rodiče
Klima

2) Pedagogičtí pracovníci
Individuální přístup k žákům
Plánování, realizace a hodnocení výuky
Vztahy mezi učiteli a žáky
Profesní rozvoj

3) Řízení školy
Sdílení hodnot a společných principů
Týmová spolupráce
Rozhodování
Otevřenost školy

Výstupem analýzy je poté podrobná zpráva s přehledně zpracovanými výsledky ve všech uvedených oblastech. Součástí zprávy jsou konkrétní a jasná doporučení pro to, kam a jak se ve kterých oblastech může škola dále rozvíjet přehledně zaznamenaná v tzv. Mapě kvality školy (pokud byste měli zájem o získání podrobnější představy o tom, jak zpráva, mapa i doporučení konkrétně vypadají, můžeme Vám na vyžádání poslat jednu starší anonymizovanou část takové zprávy).

Analýzu kvality školy jsme již vypracovali například pro následující školy:
- Škola Můj Projekt Mánesova, Sokolov
- ZáŠkola, Brandýs nad Labem
- ZŠ Mosty u Jablunkova
- ZŠ Buštěhrad

U ŠMP Mánesova máme i zkušenost s tím, že škola analýzou prošla poprvé v roce 2016 a podruhé v roce 2019 a mohla tak výsledky v jednotlivých oblastech srovnávat, kde se posunula, kde naopak stagnovala. Tato zkušenost i další podpora školy navázaná na analýzu je podrobně popsaná i v článku ze seriálu Chytré Česko, který vyšel na serveru Aktuálně.cz, přikládám jej v příloze.


Další nástroje, které by případně mohly být zajímavé pro školy ve Vašem regionu, jsou tyto:

· Mapa profesního rozvoje pedagogů - https://skolamujprojekt.cz/nastroje/mapa-profesniho-rozvoje-pedagogickych-pracovniku/
nástroj, který může navazovat na analýzu školy, ale může fungovat i samostatně. Učitelům i vedení školy dá do ruky jasný souhrn dovedností, které by měl mít pedagogický pracovník. Mapa může sloužit k sebehodnocení i plánování dalšího rozvoje v různých oblastech, pedagog si na ní může sám sebe zasadit do různých fází rozvoje v hlavních oblastech pedagogické práce, společně s mentorem si plánovat další rozvoj i konkrétní kroky k němu.

· MUPy online - https://skolamujprojekt.cz/nastroje/mupy-online/
Unikátní nástroj pro cílený a dlouhodobý rozvoj klíčových kompetencí žáků ve výuce. Mohou s ním pracovat sami učitelé a zaznamenávat si, jaké oblasti s jakými žáky rozvíjeli. Do prostředí mohou učitelé přizvat i žáky a být s nimi v kontaktu online, žáci si v přehledných mapách sledují svůj rozvoj, zaznamenávají nejbližší kroky, učitel jim je v jejich profilech vyhodnocuje.

Všechny nástroje a služby, které máme k dispozici, najdete popsané zde: https://skolamujprojekt.cz/nastroje/, ukázku naší práce a seminářů najdete i zde: https://skolamujprojekt.cz/videoteka/. Řada nástrojů a služeb, se kterými pracujeme odpovídají i cílům Strategie 2030+.

Zároveň se lektoři a mentoři naší organizace věnují i dlouhodobé podpoře škol (pedagogů i vedení v řadě různých oblastí). Pokud byste měli zájem i o další podporu škol ve vybraných oblastech, rádi zprostředkujeme i tu.

 Na zpracování analýz případně na podpoře škol se budou podílet tito naši pracovníci:

Mgr. Andrea Vedralová

Autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt a první ředitelka Školy Můj Projekt – Jižní Město. V oblasti vzdělávání působí již 20 let (učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička, supervizorka, konzultantka). Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako manažerka, koordinátorka a konzultantka vzdělávacích projektů (spol. SCIO, Úřad vlády ČR, MŠMT ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Probační a mediační služba ČR, Mensa gymnázium, Pedagogické centrum K. Vary, Centrum nadání, Schola Servis, Collegium Bohemicum). Je autorkou řady metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově nadané žáky, Nautilus – Ponořme se do učení aj.).

 

 

Mgr. Jarmila Čechová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně a učitelství pro střední školy na Univerzitě Karlově v Praze. Během své pedagogické praxe pracovala na všech úrovních škol (od mateřských škol po vysoké), v běžném i speciálním školství, v klasických i inovativních školách. Na školách pracovala jako učitel, speciální pedagog i terapeut. Jejími hlavními tématy jsou podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, propojování oborů v rámci integrovaně-tematické výuky a psychohygiena pedagogů. Stále hledá nové a nové cesty  pro práci s dětmi  i dospělými, takže si neustále rozšiřuje své pedagogické i terapeutické vzdělání.

 

PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.

Vystudovala PedF UK v Praze, od roku 2009 zde působí na Katedře primární pedagogiky jako odborná asistentka, od roku 2013 vyučuje externě pedagogiku také na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. Odborně se zabývá především osobnostním, sociálním a profesním rozvojem učitelů, obecnou didaktikou v pojetí na dítě orientované pedagogiky a problematikou mimořádně nadaných dětí. Naplňuje ji propojování teorii s praxí, proto své další pedagogické, psychologické a psychoterapeutické vzdělávání využívá také v praxi lektorky, mentorky, supervizorky nebo koučky v oblasti vzdělávání a školství při prosazování inovativních trendů ve vzdělávání podporou profesního růstu učitelů (spolupráce např. s organizacemi IPPP, NÚOV, Scio, Centrum nadání, Člověk v tísni, PAU, Aisis a řadou státních i nestátních škol).

 

 


Václav Zeman
Škola Můj Projekt / Škola můj projekt, z.ú.
tel.: 730 541 306
mail: vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz

www.skolamujprojekt.cz  I  facebook.com/skolamujprojekt I  mupyonline.cz