Hero image

Evropské projekty ve vzdělávání přinesly za téměř tři roky do krajského školství 200 milionů korun

Do projektů se za do dobu jejich trvání zapojili učitelé, žáci, ale i další pracovníci ve vzdělávání ze 45 škol a zařízení zřizovaných krajem. Účastnili se seminářů, workshopů, setkání nebo přednášek na zvolená témata, která kraj připravil ve spolupráci s odborníky z praxe, řediteli nebo zástupci různých organizací. Celkem se do projektů zapojilo 66 subjektů působících v oblasti vzdělávání.

„Díky projektům se podařilo realizovat řadu aktivit, které posunuly krajské vzdělávání zase o krok blíže k modernímu školství 21. století. Nakoupili jsme vybavení do škol za bezmála 8,5 milionu korun, zajistili pořízení vzdělávacích programů nebo zřídili mobilní učebny pro 40 škol. Přinášení inspirace pro žáky a rodiče a nových impulzů pro učitele do vzdělávání zůstává i po skončení projektů naší prioritou,“ okomentoval projekty náměstek pro školství Arnošt Štěpánek.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP II) a Implementace Krajského akčního plánu v Královéhradeckém kraji (I-KAP II) byly zaměřeny na široké spektrum oblastí. Podporovaly a pomohly rozvíjet kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství, rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj kompetencí pracovníků ve vzdělávání nebo čtenářskou či matematickou gramotnost a etickou výchovu.

Mezi konkrétní realizované aktivity patří pořízení diagnostických nástrojů a kompenzačních pomůcek pro speciálně pedagogická centra za téměř jeden milion korun, pořízení a zprovoznění cvičných pracovišť polytechniky pro pedagogy a žáky s vybavením za téměř čtyři miliony korun, podpora měkkých vzdělávacích aktivit částkou pět milionů korun, zajištění zahraničních výjezdů, pořádání konferencí, workshopů, seminářů a přednášek k etické výchově.

„Pro zaměstnance a aktéry zapojené do projektů kraj uspořádal závěrečnou konferenci, která byla zároveň velkým poděkováním především členům realizačních mini týmů, zřizovatelům a zástupcům zapojených škol, představitelům knihovny, hospodářské komory, svazu průmyslu a dopravy, pedagogicko-psychologické poradny, úřadu práce, Univerzity Hradec Králové a členům místních akčních plánů vzdělávání. Právě oni se podíleli na tvorbě strategií, byli zdrojem konkrétních informací z území a poskytovali důležitou zpětnou vazbu,“ doplnil náměstek Štěpánek.

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji reagoval na aktuální situaci potřeb na území, nastavoval vzájemnou komunikaci jednotlivých aktérů především v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti a podporoval rozvoj stávajících a vznik nových funkčních partnerství. Členové tří mini týmů řešili témata rozdělená do tří oblastí, a to kompetence, potenciál a polytechnické a odborné vzdělávání. Od začátku druhé etapy projektů se realizačnímu týmu podařilo přinést do regionálního vzdělávání téměř 200 milionů korun.

Projekty Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání a Implementace Krajského akčního plánu v Královéhradeckém kraji administrovalo oddělení projektů ve vzdělávání od roku 2018 do roku 2023 přičemž jejich druhá výše popsaná etapa začala v roce 2021 a skončila v listopadu 2023.